Revidert 17.sept 2003. Rev 11.nov 2003. Rev 11.nov 2008

 

”KVIKNE. Gårds- og slektshistorie”,  ble utgitt av Kvikne bygdeboknemnd

til jul 2001.

 

I forordet heter det  ” Den boka du nå holder i hånda er derfor en gårds- og slektshistorie for Kvikne som dekker tida fra ca. 1600 og fram til tusenårsskiftet. Den eldre historia er basert på opplysningene i den gamle bygdeboka, mens historia fra det siste hundreåret er forsøkt innhenta fra oppsittere, offentlige kilder og ellers der slik informasjon er å finne.”

 

Dette medfører at de feil som måtte finnes i ”den gamle Kvikneboka” :

”Kvikne 1952”

er videreført i den nye :.

”Kvikne 2001”

 

”Den gamle bygdeboka” peker hen på bøker  utgitt av Olav Tryggve Hagen i 1951-1952,

med tittel:

Kvikne: ei bygdebok

                   Bind 1. Gardsbruk, koparverk

                   Bind  2  Bygdesoge

 

Jeg har hatt kontakt med en av forfatterne, Mikael Grøtli, Kvikne, som i brev av  20.01.2002 henviste meg til  Odd Erling Frengstad   odd-erling@kvikne.no,   som er dataingeniør og har vært ansvarlig for redigering og utgivelse.

 

Jeg har utarbeidet et ”Notat” med rettelser og kommentarer (også antagelser) i den utstrekning det har vært innen min rekkevidde og sendte dette til Odd Erling Frengstad   22.02.02.

 

Da det hittil – 1 år senere – ikke er blitt gjort kjent på annen måte,

legger jeg det nå ut på min hjemmeside.

 

Jeg kan tilføie at Mikael Grøtli i sit brev nevnte at lektor Arne Dag Østigaard fra Tynnset, nå bosatt i Oslo, har skrevet en ny bok om ”Kviknegruva” på 600-700 sider.

Østigaard (tlf  22 56 83 54, Collets gt 12 B, 0169 Oslo) har hatt god hjelp til transkripering av tingbøker, skifter etc. av Solveig  Amdal Torp, som har utgitt  3 ”Tingbøker fra Solør og Østerdalen” for periodene 1638/41, 1649/50, og 1651/53.

Det kan også nevnes i denne forbinnelse at Jon Krokmoen har utgitt:

”Folk og buplasser i Nord-Østerdalen. Kildeutdrag 1528-1700”

 

Som kjent tilhørte Kvikne på denne tid Nord-Østerdal

 

Boka  (til Østigaard) er innlevert til en Bjørn Brend  til jul 2001 for trykking  , og der ligger den fremdeles (medio mars 2003) ifølge Østigaard, som håper på purrehjelp.

 

Snakket med Bjørn Brend  20.03.2003 på tlf  23 27 59 15.. Han håpet å ha boka ferdig trykket i løpet av sommeren 2003.

 

Kontakt med Bjørn Brend medio september 2003. Usikkert med utgivelse, muligens på nyåret 2004.

 

”K V I K N E    2 0 0 1”

 

N O T A T

 

Side 25, 26 

Knut Olsen Slettvollens ekteskap nr 2 1757 med Kanelken Persdatter ( 1737-)

5. Kari g .Ola Kommandant (K167/76)  (side 302/303)

                    Jeg mener dette må være Ole Svendsen Kommandant

 

6. Per  (1760- )  m. Ingeborg Jensdtr. Frank.

Jeg kan ikke finne noen Jens som passer og har antatt at hun må være en  Johansdatter.

 Muligens med Johan Olsen Franche f 1733 på Frankstøa side 108 eller

Johan Johansen Franche Flatmo f 1744 på Flatmo Nordre som far.

 

Side 57

Kristen Larsen  (1716-1752)

Antaes av meg å være sønn av Lars Svendsen Kommandant side 303.

 

Side 95

Knut Kristoffersen (1673-1749)

1.Kristoffer (1717-1865)

 Trykkfeil :”Kvikne 1952” angir at han døde i  1765, 48 år gl.

 

         Side 112

         Lars Olsen Romsdal.(1710-1799)

                             1 datter mangler:

4.Kirsti Larsdatter Romsdal g m Helge Olsen Helgeplass medtatt side 220

 

Side 144

I jordboka av 1679 er futen Anders Simensen ført som eier og direktør Lorch som bruker. Fra 1863 ------------

                   1863 er trykkfeil for 1683 (Kvikne  1952)

 

 

Side 146

Kristoffer K. Taksgård ( -27.021886) g. 1881 Elen Evensdtr. Storeng

                   Trykkfeil: Skal være: f 28.03.1845 d 25.081907. Se ovenfor

 

 Side 172

Slettvollen

Ola Evensen Meldal (1690-1741)

4   Abraham (1725-)  g, Kari Tostensdtr Tostenfetten   (1716-)

Her har jeg g.m.  Kari Lødensdatter Tostensfetten, datter av Kari Tostensdatter.

                    Dette ifølge ”Kvikne 1952” s 157

 

 

Side 180

Tore Toresen (1678-1755) g . Marit Estensdatter (1611-1765)

                   Ifølge ”Kvikne 1952” døde Marit i 1765 , 84 år gml dvs f ca 1681

 

Side 209      DETTE UTGÅR

Knut Olsen Slettvollen

5  Kari  g.  Ola Olsen Kommandant (K167/76)

                   (Her har jeg feilaktig g m Ole Svendsen Kommandant  s 303.)

 

Side 209

Knut Olsen Slettvollen

6  Per  g. Ingeborg Jensdtr. Frank

                   Her har jeg g m Ingeborg Johansdatter Frank   s  25/26

 

Side 211

Lars Olsen Romsdal.

 Henviser anm. side 112

 

Side 240

Per Olsen Bagge

3. Gunhild Persdatter g .(1746)  Johan Johansen Frank  (K151/5)

                   Her har jeg g m Johan Jonasen Frank  se note s 83

 

Side 242
BAGPLADS
TOSTEINSFETTEN

Rettes til
BAGPLADS
TOSTENSFETTEN

 

Side 243
Tidligere rettelse utgår og erstattes med:
Løden Haldorsen Mærk,Rennebu g (1747) m Kari Torsteinsdatter Tosteinsfetten (1716)
Det tilføyes en datter:

3. Kari fkr 1750


Løden er omtalt i Kvikne I (1948) i kapitlet "Song og musikk" og i Kvikne II (1951)
under Tostensfetten

Inger Bjørnaas har i Rennebu Historielags årsskrift 2006, side 78 en artikkel om "Fel-Løden fra Mærk".
Løden var fra Mærk i Rennebu og kom til Kvikne kring 1740

 

Side 245  Dette utgår

Knut Olsen Slettvollen

5. Kari g Ola Olsen Kommandant

                     se note side 209

Side 245

Knut Olsen Slettvollen

6. Per  (1760-)

                      se note side 209

 

 

 

Side 254

Abraham Olsen Meldal (1725-) g Kari Torsteinsdtr. Torsteinsfetten  (1716-)            

                   Se  note  side 172

 

Side 260

STRØMNES

Først på 1700-tallet bodde proviantskriver Jonas Brems her.------- Brems var ugift.
Ifølge "Kvikne 2001":

Brems var ugift, men han hadde ei dotter med Anne Hals på Storeng, Karen, som vart g m proviantskrivar Abraham SchjelderupSide 288

Johan Pettersen ( -1766)

4. Ane (1759-)

                   Se note side  296

 

Side 296

Johan Pettersen (-1766)

5 Ane (1759- )  g  (1782 ) m Mikkel Arnesen Gisenås  (1759 -),

Mikkel var sønn av

                   Arnt Nilsen Gisnås bonde og bygselmann på Gisnåsen . Rennebu

                   Mikkel Arntsen Gisnås blir vel da hans rette navn.

 

Side 303/304

Ola Olsen Kommandant (1670 -)

(Kvikne 1952) angir side165:  ”Ola Olson (Jonson?) Kommandant (f 1670), styraren av heisen på gruva, budde her omkr. år 1700 og utover. Etter kjerkeboka er ein Ola Jensson eller Jonson Kommandant død i 1744, og det er trulig samme mannen.”

 

Ola Jensson (Jonson ?) Kommandant (1670 – 1744) burde være en riktigere anførsel.

                          

                   Ola Olsen (II) g. Kari Knutsdtr. Brandeggen

”Kvikne 1952” angir side 165: ”Og det er venteleg sonen hans, Ola, som vart g m  Kari Knutsdatter fra Brandeggen. Dei hadde sonen Ola f  1776”.

Se note s. 25/26

 

                   Side 303

Lars Sveinsen Kommandant (1712 – 1781)  g. (1738)

Elen Brostrupdtr. Tax  (1714-1799)

 ”Kvikne 1952” angir side 165:

”Så kjenner vi ein Lars Sveinson Kommandant, som sat med bruket i  1719 og  frå 1727 var  understiger ved koparverket.  Han vart i 1737 g.m. Elen Tax.

-------Lars Svendsen kjøpte i 1738 en part av Lossgården i Tynnset og flyttet dit”

 

Lars var ikke g m Elen  Tax i 1738. Hun var gift med Lars Svendsen Sund fra Os i Østerdalen . og det var han som kjøpte en part i Lossgården .

Hvem Lars Svendsen Kommandant. var gift med, er ikke kjent. Han var far til nevnte barn.

                   Han var understiger fra 1727 og var vel da  født tidligere.enn 1712.

          Lars er muligens sønn av Svend Rasmusen på Skanferhaugen i
          Rennebu i hans første ekteskap med en datter av direktør Christen

          Nilsen Brun, Lesja

                   Svend Rasmusen er i 1801 anført uten sønner på Skamferhaugen så

                   Lars må i så fall i en alder av ca 16 år  (f ca 1685) allerede være   

utreist.

                   Hvis tallene 1712/1781 er kildesikre, kan denne hypotesen bare

                   sees bort fra.

                   Navn på barna og deres giftedato kunde jo ha vært en pekepinn.

 

1.Kristen g..(1746) Kirsti Danielsdatter

                   Jeg har  Christen d 1752 , 36 år gml dvs f kr  1716

                   og  Kirsti d 1786   75 år gml  dvs f kr 1711.

 

4.Svein g.(1740) Marit Anderdatter

Svein med familie flyttet ut av bygda og finnes igjen på Kommandantplassen i Folldal. Som Sveins kone er her anført Marit Olsdatter f 1712  d  1786. Muligen kone nr 2

 

Side  353

Arne Rasmussen (1774-1849)

1..Rasmus (II) (1798-1849) , ugift, m. Kirsti Jonsdtr. Frank en sønn Arne  (1815-)

          Antagelig riktig: Kirsti Johansdatter Frank.

      Muligens er det den samme Kirsti som vi finner på side 526

  

 

Side 426     

Stai

Fra linje 12 anføres:

     ”I kirkeboka finnes en Anders  Staide som i 1743 og 1748 hadde

 sønnene Svein og Hallstein til dåpen. Denne Anders var av Frankeslekta”.

 

Dette er også anført i ”Kvikne 1952.”

Dette bør sjekkes. Navnene Svein og  Hallstein er ukjente i Frankeslekta..

”Kvikne 1952” side 284 hadde følgende fotnote som er utelatt i ”Kvikne     2001”:

På ei liste over dei som i 1746 gav pengar til ei ny kjerkeklokke finn vi ”Anders Staide  og sønnen Knut Frank”.  (Etter R Knoff fins denne lista i ”en av kirkens ældre protokoller”.)

 

Den Anders Stai son er nevnt på Frankstøa og Flatmo er født

kr 1645.

 

Side 430

Svein Eriksen Skamfer (06.01.1831-29.04.1895)

6.Eva (22.91881—1917)g. Arne Bjørkås, Rennebu (1876 – 1961)

                   Riktig navn er: Arnt Olsen Bjerkås.

(Jeg er eier av naboeiendommen Solhaug 76/9 til Bjerkåsen  76/2-5 og husker godt Arnt hvis to sønner stod for oppføring av min hytte i Bjerkåsen i 1944)

 

Side 468

Even Olsen

2.Elen

                   Rettes til f  1845.03.28  d 1907.08.25

 

Side 516

Lillifos

”Et skjøte tinglest i 1715 stadfester at Lars Hansen Skamfer og kona Mille Mikkelsdatter solgte bygsla til verksdirektør Brostrup Tax”
I ”Kvikne 1952, side 334/335 er det nevnt at bergskriver Svend Rasmusen

på Skamferhaugen i Rennebu eide bygsla på Fossen før 1715..
Han døde i 1709 og bygsla gikk vel da over til enka Mille Mikkelsdatter Schjelderup som i 1710 blev gift med tidligere kullfogd på Kvikne  Lars Hansen Skamfer

 

 

 

Side 526

 Rasmus Olsen (1713-1773) g, Gjertrud Johannesdtr. Flatmo.

                   Det riktige her er vel Gjertrud Johansdtr. Flatmo.

                   Se forøvrig side 353