B U A N  -  I L B R U,   K U L T U R S E N T R U M   I    R E N N E B U.

Gården Buom var fra gammelt av herberge for reisende med retten til fiske i Buvatnet
og allerede nevnt i Aslak Bolts Jordebok.

Ilbru var underbruk til Buom og nevnt som sentrum for distriktet. 
Her møttes de to veier fra hovedstaden. -
Dovreveien over Berkåk og Holtveien fra Kvikne og Østerdalen.
Det er blitt sagt at her ved Ilbru blev det holdt martna hvert år i samband 
med Sankt-Hans martnan i Trondheim.

Ilbru er ingen gammel gård. Namnet møter vi første gang i 1661, da vi får høre
at Audun Seter ryddet en plass under Buom kaldet Ilbru

Undal gruber som kom i drift fra 1659 blev drevet av skiktmester Niure i 1660 årene
og  hadde sin egen smeltehytte ved Ilen elv, men blev nedlagt i 1671 
efter at overbergamtet hadde fradømt Niure retten til å drive bergverk så nær innpå 
Kvikneverket for skogbestandens skyld og fordi dens malm var fattig på kobber

På gnr 68 Buan satt Jon med bygsla frem til 1643, da sønnen Bård
Jonsen overtok. Han sat med bygsla til uti 1690 åra.

Da overtok Lars Jonsen som antas å være bror til Bård og er
bruker fra 1696. Lars var født kr 1640.
Han var postbonde.

Eldste sønnen Jon Larsen Buan 1683-1756 vart gift med Mette
Henriksdatter 1682-1732.
Mette var datter av kvartermester Henrik Jørgensen som byksler
Buan gnr 69/1 fra kr 1680 med rett til øl-salg og dermed rett til å drive herberg
De hadde sønnen Henrik Jonsen Buan født 1731. Han døde som ungkar
i 1760 og skifte blev holdt på Buan 18.september 1760.

Datteren Marit Larsdatter Buan gnr 70, 1696-1753 vart gift med
Gunder Hansen Buan 1683-1738.
De hadde sønnen Jon Gundersen Buan 1732-1802
Dette er Jon Skolemester. Vistnok bygdas første skolemester.
De hadde også sønnen Hans Gundersen Buan 1726 - 1790.

Fransvis Henriksdatter (søster av Mette H.d.) ca 1673.-1741 var gift
med Arnt Angrimsen Ilbru 1661-1722.
De hadde sønnen Angrim Arntsen Ilbru 1701 1767.
Han hadde sønnen Arnt Angrimsen Ilbru 1737-18..

Rittmester Curt Koppelow residerte på Tverdal fra 1675 og hans
kvartermester Henrik Jørgensen bykslet Buan fra kr 1680.
Da var det 10 år siden smeltehytta ved Ilbru var nedlagt for
godt.
Henrik Jørgensen og Curt Koppelow antas å være gift med to søstre
Malene og Marie Frantsdatter.

S K I F T E B R E V
Orkdal skifteprotokoll 6 Fol 285 b - 287 b og 288, 288 b.
Skifte 18 september 1760 på Buan.

Etter Henrik Jonsen, dattersønn av kvartermester Henrik
Jørgensen.

Det var følgende 26 bøker registrert på side 286 og auksjonert på
side 287 og 287 b.

Jeg angir "Kjøper" samt "Pris"   i  ort -skilling
            (1 ort = 1/4 rd eller ca 1/10 kuverd)
             (1 skilling = 1/24 ort)                                                                                                                                                 

1.Natschous religionsartikler                                    Krog                          3-00                    

         Ifølge UB: Nackskov,P.Z.: Den reene evangeliske Religions
        Artickler.1.utg København 1697. Senere utg Khh 1735 og 59.

2.Doktor Martin Luthers chatechismus                      Joen Skolemester        0-12
  og sange.
        Ifølge UB:Antagelig en eller annen utgave av Peter Dass:
       Chatechismussange. De fleste av disse blev utgitt i
       Kjøbenhavn fra tidlig på 1700 tallet og i mange utgaver
       senere i århundredet.

3.Rammi aandelige markestid                                          Trond Birkager       0-20

        Ifølge UB: Ramus, Jonas: Naadens aandelige Markens-tid.
        Kjøbenhavn 1696. Flere utgaver på 1700 tallet.

4.Nordlands Trompet                                                          

                                                                        Hans Buum                            0-14

         Petter Dass 1647-1708. Utgitt i Bergen i 1739.
        Boka kom i mange opplag forskellige steder

5.Laas for munden.                                             Mikkel Broholt                     0-17

          I følge Cappelen: Laas for Munden og Tømme for Tungen, eller    
          Christelig Advarsel mot Bander og Guds bespottelse, utdragen
          af Geo.Albrechts Bog kaldet: Flucht A:B:C.
          Herhos føger Jo Anndre‘ Gleichen, hans salige og tienlige
          Middeler, ved hvilken man kan væne seg af med denne last.
         Av det Tydske oversatt og her og der forandret af
         Andr.Hof.1.utgave Kjøbenhavn 1705. Senere utgave Kjøbenhavn
         1753.

6.Beits (Bats) himmerig på jorden                          Jon Skolemeste                    0-09

7.Tanche Tøyel                                                     Peder Skydsskaffer               0-11

8.Satses Spørsmålsbog                                           Knut Flaa                             0-15

           Ifølge Cappelen: Michael Saxe: En liden aandelig
           spørsmaalsbog. (Populært kalt "Prestepina").1.utgave ved
           Hallvard Gunnarssøn (Halvardius Gunnarius) Rostock 1602.
           Senere utgaver Kjøbenhavn 1605, 1616, 1643, 1737, 1744 og
          1752.

9.En christens åndelige kamp                                    Svend Skamfer                     0-23

10.Hr Bangs døbe acht over en slave.                       Krog                                    0-05

11.Aandelig tidsfordriv                                              Mikkel Bruholt                     0-07

          Av Petter Dass.

12.Doktor Guneriuses prediken.                                 Ditto                                   0-04
          Muligens hans preken da han blev prest eller hans preken:
          "Himmerike på jord"

13.Hans juledagsprediken.                                           Krog                                   0-04

          Ifølge UB: Gunerius.J.E.Juledagsprediken, Trondhjem 1759 ?

14.Duens tilflukt i klippens rev.                                    Intet bud                               0-04

15.En gammel tysk bog                                                Svend Skamfer                    0-02

16.CommunionsSange.                                                Chr.Fyhn                              0-05

17.Een vandrende sjels samtale.                                    Jon Skolemester                   0-05

18.Den omvankende due i ørkenen                               Ingen bud                              0-04

19.Syngendes gudstjeneste.                                           Svend Skamfer                     0-02

20.Canseliråd Høyers brudevielse.                                 Jon skolemester                    0-02

21.Christi kundscab.                                                      Mikkel Broholt                      0-04

22.Taareperse.                                                               Hans Buum                           0-05

            Ifølge Cappelen: Jesper Rasmuson: Taare-Perse, indeholdende
            adskillige gudelige og aandelige sange.1.utgave Kj.h.1684.
            Senere utgave Kjh. 1697, 1714, 1733 og 1736.

23.Een psalmebog.                                                           Chr.Fyhn                              1-01

24.En gammel tysk bog om vankonst.                                Krog                                    0-03

            Schønning I side 250 om Innset gruber i 1717: Gruven tømmet
            for vand,og en Vand-Kunst bygget..
           Vannkunst: Lenseanlegg for gruvene i forbinnelse med
            bergverksdrift.

25.En drømme bog.                                                             Aren Ilbruen                         0-02

26.En del viser i en bunke                                                    Mikkel Bruholt                  

    0-02

Kjøpere på auksjonen:
            Krog (Sorenskriver i Ørkedals fogderi Andreas Christian Krog)
            Jon Skolemester (Jon Gundersen Buan f 1732, søstersønn av avdøde)
            Trond Birkaker   (Antatt Trond Svendsen Bjerkaker f 1700)
            Hans Buum  (Hans Gundersen Buan, søstersønn av avdøde)
            Mikkel Broholt (Antatt sønn av Klemet Sivertsen Bruholt f 1661)
            Peder Skydsskaffer (Ukjent)
            Knut Flaa (Knut Olsen Ramsem Flå f 1698)
            Svend Skamfer (Antatt Svend Mikkelsen Skamfer f 1726)
            Chr. Fyhn  (Antatt Christen Rasmusen Fyhn f 1723)
            Aren Ilbruen (Arnt Angrimsen Ilbru f 1737, sønnesønn til Fransvis Henriksdatter)

Kilder: Opplysninger fra Deichmanske bibliotek, Oslo
                        "              Universitetsbiblioteket i Oslo
                         "             J. W. Cappelens antikvariat

           

Tilbake til HOVEDSIDEN