SImonssøn Krag, Peder
1520?-1580

Skolemester 1554-1557, prest Fana 1557-1580.
Født omkring 1520.
Død 1580-12-29 på Fana.
Begravet 1581-01-01.
Peder Simonsen var av norsk adel. Se hans fars biografi
I Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmene, Andet Binds Første Hefte finnes følgende på side 169:
Simenson
"Peter Simensen, Herr Gebles Fader, førte en Sølv Skiold med en blaa Bielke, belagt med tre sexoddede Guld Stierner, og i øverste Feldt, tre med Spidserne mot høire jevnsides satte Guld Halv-Maaner. (Hirtzh) Tab. XXVI, No. 107"
En sølvkanne som befinner seg i Britisk Museum har slektsvåbenet til famiijen Krag inngravert i lokket.
Fra " Den Norske Kirkes Geistlighet i Reformations-aarhundredet" av Biskop Bang utgitt 1897, hitsettes: side 194-196, (Artikkelens kildehenvisninger er her utelatt):
"Peder Simonssøn Krag"
"Sønn av rådmann i Bergen Simon Jakobssøn, der var av adelig byrd og dennes Hustru Karine, der var født på Ferøerne. Faderen omtales som død i 1564; moderen som Absalon Pederssøn omtaler som " en gudfryktig, from og tuktig kvinde i alle måder", avgikk ved døden den 24,juni 1567.
Simon Jakobsen synes å ha vært en vellholden mann; ialfald eide han et hus på Tyskebryggen, som sønnen arvet.
Sin første undervisning fik Peder Simonssøn paa Bergen latinskole, hvorefter han studerede ved Kjøbenhavns universitet fra 1548 til 1552, understøttet dels af faderen, dels og fornemmelig af biskop Geble Pederssøn. Efterat han var vendt tilbake til Bergen, blev han i begyndelsen av november 1554 ansat som skolemester ved latinskolen i stiftstaden. I denne stilling tjente han til omtrent paaske 1557, da han opsagde skolen. På hans begjæring havde nemlig lensherren paa Bergenshus Kristofer Valkendorf givet ham det da ledige Fane sognekald, som det var hans mening at nyde intægtene af, paa samme tid som han indehavde rektorembedet i Bergen. Dette vilde imidlertid lensherren ikke tillade, hvorfor han foretrak at give afkald paa skolen mod at beholde Fane.
Absalon Pederssøn skildrer Peder Simonssøn som " en smuk lærder mand".
Imidlertid blev dog hans prestelige virksomhed gjennem hele hans embedstid kun en bisag lige overfor den gjerning, der helt optog hans tid og kræfter, og som han røgtede med stor dyktighed, nemlig stillingen som domkapitlets forretningsfører
En og anden gang var han vel på sin prestegaard paa Fane. Men den meste tid opholdt han sig i Bergen, hvor han boede i sit efter faderen arvede hus. Derfor ser man også, at de fleste af hans børn blev døbte i Bergen, og at alle skriftlige dokumenter. der vides at være utstedte af ham, er daterede i denne by.
Som medlem af Bergens domkapitel sees han at have deltaget i alle dettes møder, enten der forhandledes om økonomiske spørgsmaal, eller det dømtes i ekteskabssager, ligesom det selvfølgelig var gjennem han, at der blev sendt pengehjelp til studerende i udlandet.
Baade i kraft af sin stilling og sin dygtighet var Peder Simonssøn en almenagtet mand. Da Geble Pederssøn havde faaet sit slaganfald i august 1555, sendte han ham og Nils Henrikssøn paa Voss til Danmark for at faa kongen til at udnevne en ny biskop. I 1565 fulgte han Erik Rosenkrands til Stavanger for at være ham til hjælp ved ordningen af de kirkelige forhold der. I 1569, da han holdt barselgilde paa Fane prestegaard havde han blandt sine gjester baade lensherren og biskopen.
Med hensyn til Peder Simonssøns private forhold er det at merke, at hans prestegaard paa Fane nedbrændte i begynnelsen af 1580 eller slutningen af 1579.
Hans gaard i Bergen led i 1565 nogen skade. idet der kom ild i et nabohus.
Under branden i 1582 gik den helt op i flammene og blev ikke gjenopbygget i hans levetid.
Om Peder Simenssøns familjeforhold haves følgende op lysninger.
Ved sin død efterlod han sig en enke ved navn Kirstine Andersdatter. Om han tillige havde været gift med en anden vides ikke. Sikkert er det at det beror paa en misforstaaelse, naar man har ladet ham første gang være gift med en kvinde ved navn Aselin.
I 1563 havde han flere børn, der var saa vidt gamle, at han holdt en "pedagogus". En af disse var sønnen Geble, der fikk kaldet efter faren. Efter den tid fik han følgende børn:"
Se "Grunddata"
Fortsatt Bang , side 197
Kapellaner:
Da som ovenfor oplyst, Peder Simonssøn for det meste boede i Bergen maate han altid holde en kapellan paa Fane til at udføre den prestelige tjeneste. Følgende af disse kapellaner kjendes:
Engelbrigt Pedersøn, ordineret til prest i 1566
Nils Hjelte, ordinert til Peder Simonssøns kapellan 1569
Nils Bugge, ordinert til kapellan på Fane i 1570
Jacob T. Larsen: Fana Bygdebok , 1. Fra de eldste tider til 1665. Utgitt 1980.
Side 351, Sogneprest på Fana.
Når Hermod Hjellestad hevder at Peder Simonssøn "vart heile levetidi si knytt til byen", er det neppe riktig , (Fana I, side 404.)
(Min anm: Hjellestad synes å ha hentet dette synet fra Bang, se ovenfor)
Rett nok hadde han hus i byen. Huset hadde tilhørt faren, senere bodde moren der til hun døde i 1567. Senere var huset bortleid til borgere i byen. Allerede i 1562 hører vi om "her Peders hus på Fana" .----------Vi vet også at herr Peder døde og blev gravlagt på Fana omkring årsskiftet 1580/81, noe som ytterligere bekrefter at han levde og virket på Fana,
Fra Absalon Pedersøns Kapitelsbog 1552-1572
side 186 1554 Peder Simonssøn kallet til skolemester
side 199 1562 24.mars frierferd, hustru Karine, salig Simen Jacobssøns efterleverske deltok
side 265 1564 Peder Simonssøns datter døpt 4.juni, født 2.juni
side 295 1565 Peder Simonssøns Daniel døpt 26.sept., født 24.sept
side 330 1567 24.juni. Natten til Onsdagen døde her Peder Simensons moder til Fana her i byen, som var Simen Jacobsen rådmanns hustru, var hun født på Ferø
side 332 1567 14.sept. Christned her Peders datter til Fana i Domkirken og var kalled Karine efter her Peders moder Hustru Karin
side 354 1569 20.febr.. Drog Matz Scheil (høvedsmann på Bergenshus) , doctor Jens (Schelderup, biskop i Bergen), . Absalon, hans hustru, hustru Aselin, Margrethe Jonsdotter, Peder Tysk, fogd i Sogn, Jøren skriver, fogd i Nordfjord, Gert Boldsuin, fru Kirsten til Lyse-kloster, her Michel og flere til barsel på Fana, var jeg forne Absalon, her Peder fadder, var barnet født 12. Februar.
side 387 1570 27.sept.. Døde Berittis, Christern skrivers eldste datter
side 391 1570 20.desember. Var her Peder Simmensons datter fød ved 5 slett om morgenen
side 391 1570 21.desember. Døbt her Peders datter og kallet Aselin efter salig hustru Aselin

side 354 1569 22.febr. Droge vi alle hjem igjen

Peder SImonssøn Krag. Født omkring 1520. Død 1580-12-29 på Fana. Skolemester 1554-1557, prest Fana 1557-1580.
f Simon Jakobsen. Familieoversikt Født omkring 1490. Død før 1562. [1] Rådmann i Bergen i 1550 årene.
ff Jakop Simonsen. Familieoversikt Født omkring 1460. fff Simon Gebleson. Familieoversikt Født omkring 1430.
ffm Agnete ? ? Ukjent X Krag. Familieoversikt Født omkring 1440.
fm Agnete ? ? ? Ukjent X Krag. Familieoversikt Født omkring 1470.  
 
m Karina UKjent. Familieoversikt Født omkring 1500 i Færøyene. Død 1567-06-24 i Bergen. [2] Hustru.
   
 
   
 

Gifte och barn
Kirstine Andersdatter. Familieoversikt Født omkring 1530.
Død efter 1593. [1]
Gift
  Elisabet PEdersdotter Krag. Familieoversikt Født omkring 1555.
Død 1593-11-03.
  Geble Pederssøn Krag. Familieoversikt Prest til Fana 1581-1621.
Født omkring 1555.
Død 1621. [1]
  NN Pedersdotter Krag. Familieoversikt Født 1564-06-02 i Fana. [2]
Døpt 1564-06-04 i Domkirken i Bergen. [2]
  Daniel Pederssøn Krag. Familieoversikt bruker gården Hordnes i Fane fra 1593-1647.
Født 1565-09-09. [2]
Døpt 1565-09-26 i Korskirken i Bergen. [2]
Død 1647.
  Karin Pedersdotter Krag. Familieoversikt Døpt 1567-09-24 i Domkirken i Bergen. [2]
  Barn Pedersdotter Krag. Familieoversikt Født 1569-02-12. [2]
Døpt 1569-02-20 i Fane kirke. [2]
  Aselin Pedersdotter Krag. Familieoversikt Født 1570-12-20.
Døpt 1570-12-21. [2]


     
Produsert av DISGEN versjon 8.1d 2012-03-08